รถเกี่ยวข้าวโพด


ข้อเสนอ/แนะนำการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด

เกษตรกรมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสูงมาก เนื่องจากปัญหาแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน

การใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ก็มีราคาสูง ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีขนาดไม่เหมาะสมกัน ทำให้ไม่สามารถลงทุนซื้อมาใช้ให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งน้ำหนักของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องวนกลับรถไปมานั้น ทำให้ดินถูกบดอัดแน่นและพืชบริเวณนั้นเสียลักษณะทางกายภาพที่ดีหรือเหมาะสมในการเพาะปลูกในฤดูถัดไปการใช้แรงงานจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย กิโลกรัมละ 1 บาท (ประเมินจากค่าแรงงานวันละ 300 บาท ผลผลิตเป็นผัก 1500-1800 กก.ต่อไร่ ใช้แรงงาน 4-6 คน)การจ้างรถเกี่ยวข้าวโพดขนาดใหญ่ จะจ้างเหมาเป็นไร่ มีคำใช้จ่ายไรละ 600-800 บาท ได้ผลผลิตเป็นเมล็ดที่กะเทาะแล้วประมาณ 1000 กก.

การใช้รถเกี่ยวข้าวโพด ฮาร์เวช Harvez
รถเกี่ยวข้าวโพดขนาดเล็ก ใช้แรงงานในครอบครัว 2 คน ใช้น้ำมันดีเซลไม่เกิน 10 ลิตรต่อวัน ได้พื้นที่ 4-6 ไร่

ค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าได้ดังนี้
ค่าแรง 2 คน 300×2 = 600 บาท
ค่าน้ำมัน ดีเซล 1 วัน 25/10 = 250 บาท
ค่าเสื่อมรถ/1วัน 65000/180=360 บาท
(รถประกันการใช้งาน 6 เดือน)
รวมค่าใช้จ่าย 4-6 ไร่ ช= 1,210 บาท
หรือไร่ละ 302.50 บาท -202.00 บาท (4-6ไร่/วัน)

ผลพลอยได้

  1. รถไม่ทำให้ดินแน่น (ดินไม่เสีย)
  2. รถจะตัดตอซังและย่อยให้เรียบร้อยทั้งแปดง (ลดค่าใช้จ่ายตัดตอซัง)
  3. กำหนดวันเก็บเกี่ยวเองได้ (ไม่ต้องรอนัดวันรถรับจ้าง)
  4. สามารถไปรับเกี่ยวจ้างต่อ (เพิ่มรายได้)
Project Description

การใช้รถเกี่ยวข้าวโพด ฮาร์เวช Harvez
รถเกี่ยวข้าวโพดขนาดเล็ก ใช้แรงงานในครอบครัว 2 คน ใช้น้ำมันดีเซลไม่เกิน 10 ลิตรต่อวัน ได้พื้นที่ 4-6 ไร่